Albert Roca

Determinació volumètrica de Fe en un mineral

Aquest vídeo docent mostra la manera de realitzar la determinació volumètrica de Fe en un mineral.

Aquesta mena d'experiments es porten a terme al laboratori del Departament d'Enginyeria de la Construcció.

Professors 
Patrícia Pardo
Andreu Yagüe
Albert Roca
Produït per caminsTECH
BY-NC-SA

Determinación volumétrica de Fe en un mineral

Material docente audiovisual que muestra la manera de realizar la determinación volumétrica de Fe en un mineral.

Este tipo de experimentos se llevan a cabo en el laboratorio del Departamento de Ingeniería de la Construcción.

Professors 
Patrícia Pardo
Andreu Yagüe
Albert Roca
Produït per caminsTECH
BY-NC-SA

Mètodes d'assaig en ciments

Vídeo docent que mostra la manera de realitzar la determinació del temps de presa i de l'estabilitat volumètrica en ciments. Segons UNE-EN 196-3:1996.

Aquests experiments es realitzen al laboratori del Departament d'Enginyeria de la Construcció.

Professors 
Patrícia Pardo
Andreu Yagüe
Albert Roca
Produït per caminsTECH
BY-NC-SA

Métodos de ensayo de cementos

Material docente audiovisual que muestra la manera de realizar la determinación del tiempo de presa y de estabilidad volumétrica en cementos. Según UNE-EN 196-3:1996.

Estos experimentos se realizan en el laboratorio del Departamento de Ingeniería de la Construcción.

Professors 
Patrícia Pardo
Andreu Yagüe
Albert Roca
Produït per caminsTECH
BY-NC-SA

La retracció

Vídeo docent que mostra la manera de realitzar la determinació quantitativa i qualitativa del fenomen de la retracció en morters i formigons.

Aquesta mena d'experiments es porten a terme al laboratori del Departament d'Enginyeria de la Construcció.

Professors 
Patrícia Pardo
Andreu Yagüe
Albert Roca
Produït per caminsTECH
BY-NC-SA

La retracción

Material docente audiovisual que muestra la manera de realizar la determinación cuantitativa y cualitativa del fenómeno de la retracción en morteros y hormigones.

Este tipo de experimentos se llevan a cabo en el laboratorio del Departamento de Ingeniería de la Construcción.

Professors 
Patrícia Pardo
Andreu Yagüe
Albert Roca
Produït per caminsTECH
BY-NC-SA