Caracterització per DRX d'un ciment d'aluminat de calci

En aquest vídeo es descriuen les etapes d’inspecció i anàlisi que permeten distingir un ciment Portland convencional d’un ciment d’aluminat de calci. Tanmateix, es mostra la utilitat de la tècnica de Difracció de Raigs X (DRX) en la caracterització dels ciments i l’estudi d’algunes de les seves patologies.

Ponents 
Patrícia Pardo
Produït per caminsTECH
BY-NC-SA